Закон України про охорону навколишнього природного середовища

 

      Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки для життєдіяльності людини – невід`ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.

      З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя та здоров`я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

      Цей  Закон визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони  навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь.

 

Розділ І. Загальні положення.

Стаття 1.Завдання законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

     Завданням законодавства про охорону навколишнього природного середовища є регулювання відносин в галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних  ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об`єктів, пов`язаних з історико – культурною спадщиною.

 

Стаття  7. Освіта і виховання в галузі охорони навколишнього природного середовища.

     Підвищення екологічної культури суспільства і професійна підготовка спеціалістів забезпечується  загальною обов`язковою комплексною освітою та вихованням в галузі охорони навколишнього природного середовища, в тому числі в дошкільних дитячих закладах, системі загальної середньої , професійної та вищої освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

     Екологічні знання є обов`язковою кваліфікаційною вимогою для всіх посадових осіб, діяльність яких пов`язана з використанням  природних ресурсів та призводить до впливу на стан навколишнього природного середовища.

     Спеціально визначені вищі та професійні навчальні заклади здійснюють підготовку  спеціалістів у галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів з урахуванням  суспільних потреб.

 

Розділ ІІ. Екологічні права та обов`язки громадян.

Стаття 9.Екологічні права громадян України.

      Кожний громадянин України має право на :

А) безпечне для його життя та здоров`я  навколишнє природне середовище;

Б) участь в обговоренні проектів законодавчих актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об`єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища та внесення пропозицій до державних та господарських органів,  установ та організацій з цих питань;

В) участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального та комплексного використання природних ресурсів;

Г) здійснення загального та спеціального  використання природних ресурсів;

Д) об`єднання у громадські природоохоронні формування;

Е) одержання у встановленому порядку повної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища та його вплив на здоров`я населення;

Є) участь у проведенні громадської екологічної експертизи;

Ж) одержання екологічної освіти;

З) подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ, організацій  і громадян про відшкодування шкоди заподіяної їх здоров`ю та майну внаслідок негативного впливу на  навколишнє природне середовище.

      Законодавством України можуть бути визначені й інші екологічні права громадян

України.

Стаття 12. Обов`язки громадян у галузі охорони навколишнього середовища.

Громадяни України зобов`язані:

А)берегти природу, раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

Б) здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, інших екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів;

В)не порушувати екологічні права та законні  інтереси  інших суб`єктів4

Г) вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів та штрафи за екологічні правопорушення;
Д) компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним впливом на навколишнє природне середовище;

  Громадяни України зобов`язані виконувати й інші обв`язки у галузі охорони навколишнього природного середовища відповідно до законодавства України.

 

  Міжнародна екологічна співпраця в галузі охорони довкілля розпочалася в 50 – 60 роках, коли були досягнуті  і підписані перші угоди про охорону Світового океану від забруднень нафтопродуктами, охорону природи й природних ресурсів. Протягом останніх 40 років під  егідою ООН було створено десятки органів, центрів і програм з  охорони довкілля:

-         1970р. – Міжнародна програма МАБ ( „Людина і біосфера”);

-         1972р. – ЮНЕП ( Програма міжнародної співпраці з проблеми природного середовища);

-         ВООЗ ( Всесвітня організація охорони здоров’я);

-         МКОСР( Міжнародна комісія з охорони довкілля та розвитку);

-         ЮНІСЕФ ( Дитячий фонд ООН )4

АМО ( Всесвітня метеорологічна організація) та інші.