Діємо разом

Ольга Цимбал,
м. Люботин, Харківської обл.
Учнівський проект “Опитування
щодо дотримання права дитини
на вільне висловлювання”

Мета проекту: Дослідити проблему дотримання права дитини на вільне висловлювання в навчальному закладі шляхом опитування учнів старших класів.

Основні завдання:

 • з’ясувати зміст поняття „кожна дитина має право на вільне висловлювання”;

 • дослідити стан дотримання права дитини на вільне висловлювання в школі серед учнів 8-11 класів, навчити аналізувати результати опитування;

 • розвивати навички критичного мислення;

 • формувати навички роботи в команді.

Кроки (етапи) проекту:

  1. Підготовчий етап: вивчення теми, навчальне опитування. Визначення важливої проблеми.

  2. Визначення мети опитування та цільової аудиторії (кого опитувати).

  3. Планування, розподіл обов’язків між учнями, складання листа опитування (анкети). Узгодження з адміністрацією.

  4. Проведення опитування.

  5. Підведення підсумків та аналіз даних.

  6. Пропозиції щодо вирішення проблеми.

  7. Створення остаточного варіанту проекту.

  8. Підготовка та презентація результатів проекту.

  9. Підведення підсумків проекту.

Очікувані результати:

   • з’ясування зміст поняття “право на вільне висловлювання” учасниками проекту;

   • розробка опитувального листа, проведено опитування серед учнів 8-11 класів;

   • підготовка аналіз результатів та визначення шляхів покращання стану дотримання права дитини на вільне висловлювання;

   • презентація результатів опитування та розробка рекомендацій щодо дотримання цього права дитини в навчальному закладі.

Методичні рекомендації

Підготовчий етап проекту передбачає докладне вивчення теми. Кількість годин вчитель визначає самостійно, враховуючи підготовленість класу (групи). Доцільно розглянути шляхи, якими може бути реалізоване це право, а також застосувати метод навчального опитування. Результатом підготовчого етапу має стати визначення важливої проблеми, яка полягає, наприклад, в тому, що учні не завжди можуть висловити свою точку зору.

Визначення мети. Наступним кроком має бути визначення мети опитування. Наприклад, вона може полягати в тому, щоб з’ясувати, що заважає реалізації права дитини на вільне висловлювання у школярів 13-17 років. Важливо визначити також очікувані результати на кожному етапі здійснення проекту.

Планування, розподіл обов’язків, складання листа опитування (анкети). Складання чіткого плану дій, визначення в часі та розподіл етапу має стати складання графіку роботи з розподілом обов’язків. Перед проведенням опитування, учні класу (групи) об’єднуються в підгрупи по 5-6 осіб. Кожна з них має чітко визначену аудиторію, щоб не допустити опитування одного респондента декілька разів. Заздалегідь необхідно підготувати достатню кількість анкет та роз’яснення щодо процедури проведення опитування. Запитання мають відповідати поставленій меті. Якщо мета − порівняти, як реалізовується право на вільне висловлювання дітей різного віку, то необхідно включити питання про вік в опитувальний лист.

На початку визначається мета опитування. Краще, якщо лист опитування буде надрукований, а питання зрозумілі, однозначні та чітко сформульовані. Уникайте зайвих запитань. Кількість відкритих запитань, тобто тих, які не мають варіантів відповідей, має бути обмеженим, тому що відповіді на них вимагають обмірковування і потребують часу.

Приклади запитань:

Чи завжди ви відверто висловлюєте свою точку зору в школі?

а) завжди, б) часто, в) інколи, г) ніколи.

Що заважає вам вільно висловити свою точку зору?

а) протилежна позиція вчителя,

б) невміння висловити свою точку зору,

в) ніщо не заважає,

г) інше.

Чи будете ви відстоювати свою точку зору, якщо вона протилежна точці зору вчителя?

а) так, тому що _______________________________,

б) ні, тому, що _______________________________,

в) не можу відповісти.

Виконуючи домашні завдання (готуючи доповідь, реферат, повідомлення тощо), я використовую:

а) матеріали шкільної бібліотеки,

б) матеріали домашньої бібліотеки,

в) шкільний Інтернету,

г) інше.

Якщо ви плануєте провести масштабне опитування в школі, вам необхідно узгодити це з адміністрацією.

Опитування. Безпосередньо в класі дати чіткі інструкції і довести до підлітків мету опитування, роздати анкети. Важливо забезпечити доброзичливу атмосферу при опитуванні, дотримуватися принципів анонімності та добровільності.

Підведення підсумків та аналіз даних опитування. Підрахунок відповідей проходить після того, як будуть відібрані анкети, що визнані „недійсними”. Якщо ви поставили за мету порівняти, як реалізовується право дитини на вільне висловлювання серед дітей різного віку, то підрахунок відповідей має проходити відповідно до віку. Підведення підсумків та попередній аналіз проводиться в кожній із груп. Представники всіх груп мають зробити остаточний аналіз. Аналізуючи дані опитування, увагу звертайте не тільки на явну інформацію, але й на так звану приховану інформацію. Наведемо приклад. Відповідаючи на запитання „Що заважає вам висловлювати свою думку?”, більшість опитуваних вибрали відповідь − “Позиція однокласників відмінна від моєї думки”. Можливі висновки: причина полягає, з одного боку, в не толерантній поведінці учнів, а з іншого − у конформізмі підлітків.

Пропозиції щодо вирішення проблеми. Важливо не тільки провести опитування і проаналізувати його, але й запропонувати можливі шляхи вирішення проблеми. Наприклад, це може бути проведення відповідних тренінгів тощо.

Підготовка та презентація результатів. Оформлення результатів опитування за планом. Презентація результатів опитування може проходити різними шляхами. Це може бути підготовлений доклад та виступ на конференції, публічна презентація перед аудиторією чи створення матеріалу для газети. Необхідно познайомити з результатами опитування тих, хто приймав у ньому участь, а також звернутися з пропозиціями до осіб, що впливають на прийняття рішень. До участі у презентації залучіть всіх учасників проекту, зробіть її цікавою.

Підведення підсумків проекту. Цей етап передбачає самооцінку та оцінювання з боку вчителя, якщо проект виконувався учнями в межах навчальних дисциплін. Для цього може бути використана анкета учасника проекту. Важливо також проаналізувати підсумки проекту, визначивши позитивні сторони та шляхи покращання проекту.